Obxecto e mbito de aplicacin

As presentes Condicins Xerais de contratacin e utilizacin, teen como obxecto regular a posta a disposicin da informacin fornecida na tenda online de Dafeira, as como as transaccins comerciais que xurdan entre os terceiros que actan como vendedores subscritores de Dafeira e os usuarios do dominio www.dafeira.ga. Tanto a navegacin pola tenda online como a adquisicin de calqueira dos produtos ofertados por terceiros nela, supoen a aceptacin como usuario, sen reservas de ningunha clase, de todas e cada unha das presentes condicins xerais de contratacin e utilizacin. Dafeira poder en todo momento e sen previo aviso, modificar as presentes condicins xerais de contratacin e uso, as como as condicins particulares que, no seu caso, se inclan, mediante a publicacin das devanditas modificacins na tenda co fin de que poidan ser coecidas polos usuarios, e quedando constancia da data das devanditas modificacins.

Informacion fornecida no website

Dafeira, a instancias das tendas dos seus vendedores subscritores, resrvase o dereito de modificar a oferta comercial (produtos, prezos, promocins e outras condicins comerciais e de servizo) presentada en www.dafeira.ga en calquera momento. Facemos todo os esforzos para ofrecer a informacion contida no website de forma veraz e sen erros tipograficos. No caso que en algun momento producsese algun erro deste tipo, alleo en todo momento vontade de www.dafeira.ga, se procederia inmediatamente sa correccion. De existir un erro tipografico nalgn dos prezos mostrados e algun cliente tomase unha decision de compra baseada no devandito erro, comunicarmoslle devandito erro e o cliente tendra dereito a rescindir a sa compra sen ningun custo pola sa banda. Do mesmo xeito, posible que os contidos do website poidan mostrar, en ocasins, informacion provisional sobre algns produtos. No caso que a informacion facilitada non correspondese s caracteristicas do produto o cliente tendra dereito a rescindir a sa compra sen ningun custo pola sa banda.

dafeira non responsable nin directa nin indirectamente de ningunha das informacins, contidos, afirmacins e expresins que contean os produtos comercializados no website. Dita responsabilidade recae en todo momento nos editores ou distribuidores, vendedores subscritores dos devanditos produtos.

Responsabilidade de Dafeira

Os produtos presentados no website son conformes legislacion espaola, sendo os propietarios de cada tenda os responsables dos mesmos. A responsabilidade de dafeira non pode invocarse no caso de produtos non conformes legislacion dos paises aos que puidesen ser enviados en funcion do pedido do cliente. Corresponde pois, aos clientes de fra de Espaa o verificar a posibilidade de importar ou utilizar os produtos que nos soliciten. Asi mesmo dafeira non se responsabiliza do uso fraudulento ou delituoso que os usuarios poidan facer dos produtos adquiridos no noso website.

O usuario asume toda a responsabilidade derivada do uso do noso website, sendo o unico responsable de todo efecto directo ou indirecto que sobre o website dervese, inclundo, de forma enunciativa e non limitativa, todo resultado economico, tecnico e/ou juridico adverso, asi como a defraudacion das expectativas xeradas polo noso website, obligandose o usuario para manter indemne a dafeira por calquera reclamacins derivadas, directa ou indirectamente de tales feitos.

Dafeira non se fai responsable dos prexuzos que se puidesen derivar de interferencias, omisins, interrupcins, virus informaticos, averias e/ou desconexins no funcionamento operativo deste sistema electronico ou nos aparellos e equipos informaticos dos usuarios, motivadas por causas alleas a dafeira a travs dos seus vendedores subscritores, que impidan ou atrasen a prestacion dos servizos ou a navegacion pola tenda, nin do atrasos ou bloqueos no uso causados por deficiencias ou sobrecargas da internet ou noutros sistemas electronicos, nin da imposibilidade de dar o servizo ou permitir o acceso por causas non imputables a dafeira, debidas ao usuario, a terceiros, ou a supostos de forza maior. Dafeira non controla, con caracter xeral, a utilizacion que os usuarios fan do website. En particular dafeira non garante baixo ningun extremo que os usuarios utilicen o website de conformidade coa lei, as presentes Condicins Xerais, a moral e bos costumes xeralmente aceptadas e a orde publico, nin tampouco que o fagan de forma diligente e prudente.

Obrigacins de clientes e usuarios

Con caracter xeral o usuario obrgase ao cumprimento das presentes condicins xerais, asi como a cumprir as especiais advertencias ou instrucins de uso contidas nas mesmas ou no website e obrar sempre conforme lei, aos bos costumes e s esixencias da boa fe, empregando a dilixencia debida, e absteniendose de utilizar o website de calquera forma que poida impedir, danar ou deteriorar o normal funcionamento do mesmo, os bens ou dereitos de Dafeira, os seus provedores, o resto de usuarios ou en xeral de calquera terceiro. Queda prohibido o acceso e uso do portal aos menores de idade sen o consentimento expreso dos seus pais, dafeira non se responsabiliza da veracidade e exactitude dos datos enchidos polo usuario e por tanto non pode constatar a idade dos mesmos.

Concretamente, e sen que iso implique restriccion algunha ao apartado anterior durante a utilizacion do website www.dafeira.ga o usuario obrgase a:

a) Facilitar informacion veraz sobre os datos solicitados no formulario de rexistro de usuario ou de realizacion do pedido, e a mantelos actualizados.

b) Non introducir, almacenar ou difundir en ou desde o website, calquera informacion ou material que fose difamatorio, inxurioso, obsceno, ameazador, xenofobo, incite violencia ou discriminacin por razon de raza, sexo, ideologia, relixin ou que de calquera forma atente contra a moral, a orde pblica, os dereitos fundamentais, as liberdades pblicas, a honra, a intimidade ou a imaxe de terceiros e en xeral a normativa vixente.

c) Non introducir, almacenar ou difundir mediante a tenda ningun programa, datos, virus, cdigo, ou calquera outro dispositivo electrnico ou fsico que sexa susceptible de causar danos no website, en calquera dos servizos, ou en calquera dos equipos, sistemas ou redes de dafeira, de calquera outro usuario, dos provedores de dafeira ou en xeral de calquera terceiro.

d) Gardar dilixentemente o “nome de usuario” e a “contrasinal” que lle sexa facilitada por dafeira, asumindo a responsabilidade polos datos e prexuzos que puidesen derivarse dun uso indebido dos mesmos.

e) Non realizar actividades publicitarias ou de explotacion comercial a traves do website, e a non utilizar os contidos e a informacion do mesmo para remitir publicidade, ou enviar mensaxes con calquera outro fin comercial, nin para recoller ou almacenar datos persoais de terceiros.

f) Non utilizar identidades falsas, nin suplantar a identidade doutros na utilizacion do website ou na utilizacin de calquera dos servizos do mesmo, inclundo a utilizacin no seu caso de contrasinais ou claves de acceso de terceiros ou de calquera outra forma.

g) Non destrur, alterar, utilizar para o seu uso, inutilizar ou danar os datos, informacins, programas ou documentos electrnicos de dafeira, os seus provedores ou terceiros.

h) Non introducir, almacenar ou difundir mediante a tenda calquera contido que infrinxa dereitos de propiedade intelectual, industrial ou segredos empresariais de terceiros, nin en xeral ningun contido do cal non ostentase, de conformidade coa lei, o dereito para poelo a disposicion de terceiro.

O cliente compromtese a posibilitar a entrega do pedido solicitado facilitando unha direccin de entrega na que poida ser entregado o pedido solicitado dentro do horario habitual de entrega de mercancas. En caso incumprimento por parte do cliente desta obligacion, os vendedores subscritores de dafeira, non tern ningunha responsabilidade sobre o atraso ou imposibilidade de entrega do pedido solicitado polo cliente.

Realizacion do pedido

Para realizar un pedido necesario conectarse a www.dafeira.ga, e rexistrarse como usuario, cumprimentando o formulario electronico que en cada momento apareza na tenda e seguindo as instrucins indicadas no mesmo. Tras o rexistro, e para proceder compra de produtos, debera inclur o produto que desexa adquirir na cesta, segun as indicacins recollidas en pantalla, cumprimentando a estes efectos o formulario de pedido fornecido e validando o mesmo.

Os prezos e ofertas presentados no website son validos nica e exclusivamente para pedidos online realizados en www.dafeira.ga e poden non coincidir cos prezos e ofertas vixentes nas tendas de fsicas dos vendedores

A validacin do pedido por parte do cliente supn expresamente o coecemento e aceptacin destas condicins xerais de contratacion como parte da celebracion do contrato. Salvo proba en contrario, os datos rexistrados por Dafeira constiten a proba do conxunto de transaccins realizadas entre os vendedores subscritores e os seus clientes. Dafeira arquivase o documento electronico en que se formalice o contrato e este sera accesible.

Unha vez efectuada a compra e no prazo mais breve posible, o Servizo de Atencion ao Cliente do vendedor lle remitira por e-mail un comprobante da compra. Se non estas de acordo cos datos consignados en dicha confirmacion podras solicitar a modificacion dos mesmos ou a anulacion do contrato.

Dispoibilidade dos produtos

A seleccion de produtos ofrecidos en www.dafeira.ga valida en tanto que os produtos esten visibles no website, con limtelos de stock dispoibles.

No caso de que existise algunha ruptura de stock ou indispoibilidade puntual dun articulo o vendedor se pondra en contacto con vostede para comunicarllo de seguido e darlle un novo prazo de entrega ou proceder anulacion do pedido sen cargo algn. En calquera caso, un atraso na entrega respecto dos prazos indicados non dara dereito ao cliente para esixir indemnizacion algunha.

A preparacion do pedido se efectua o mesmo dia habil da recepcion do pedido e a confirmacion do pago, se esta recibida antes das 13:00. No caso de recibila despois desta hora, o pedido sera enviado o seguinte dia habil recepcion do pedido.

Formas de pago

Dispoemos de varias modalidades de pago, para que escolla a que mais lle convea:

1.- Trasferencia Bancaria:

Pode realizar o seu pedido a traves da nosa web e seleccionar esta forma de pago. Para que podamos enviar o pedido necesario que nos envie o xustificante da transferencia por email a contacto@dafeira.ga

2.- Pago por PayPal

Esta forma de pago ten unha recarga do 2% cun minimo de 1 Euro e completamente segura para o cliente dado que Dafeira descoece o medio de pago utilizado, simplemente recibe confirmacion do mesmo por parte de PayPal para que o vendedor subscritor proceda ao envio do pedido.

Gastos de envio

Os gastos de envio e/ou xestion non estan comprendidos no prezo e che seran amosados antes de finalizar a ta compra, en funcion da direccion de envio de cada pedido. Os custos de envio a Canarias, Ceuta, Melilla e zonas non pertencentes Union Aduaneira Europa non inclen os custos aduaneiros de importacion, que seran pagados en metalico en destino polo receptor da mercancia.

Reclamacins

Se non queda satisfeito coa sa compra, pode contactar connosco por e-mail: contacto@dafeira.ga ou por telefono 634585631 nun prazo maximo de 7 dias naturais desde a recepcion do pedido, indicandonos claramente cal o problema.

Se o paquete chega en mal estado por culpa do transporte, isto debe constar no albaran do transportista ou mesmo non aceptar a entrega. imprescindible que se poa en contacto connosco nun prazo maximo de 24 horas desde a entrega. Deste xeito pode xestionarse a pertinente reclamacion ao seguro de transporte.

Devolucins

O prazo para tramitar unha devolucion seran de 7 dias a partir da data de recepcion por parte do cliente. Para realizar unha devolucion sempre ten que poerse en contacto connosco previamente para aceptarlle a devolucion. S se aceptan devolucins previamente autorizadas. Unha vez autorizada, asignseselle un numero de devolucion e indicselle os datos para o envio.

As circunstancias que poden provocar unha devolucion son as seguintes:

a) Produto defectuoso de orixe: Unha vez que o vendedor subscritor de Dafeira recepcione o produto defectuoso enviseche outro. Neste caso o cambio efectusese sempre polo mesmo articulo ou referencia. Soamente che sera facturado o primeiro envio, facndose cargo o vendedor subscritor de Dafeira dos portes correspondentes devolucion e novo envio. Se desexaras efectuar un cambio por outro articulo, os gastos de devolucion e novo envio non seran asumidos por Dafeira.

b) Produto que, por erro, non corresponde ao do pedido: o vendedor subscritor de Dafeira correra cos gastos de recollida do produto equivocado e entrega do correspondente ao do pedido realizado.

Toda mercancia debe ser devolta na sa embalaxe orixinal, en perfecto estado e protexido de forma que non se reciba con precintos ou cintas adhesivas de transporte. En caso contrario o vendedor subscritor de Dafeira resrvase o dereito de rexeitar a devolucion. As devolucins deben ser entregadas en destino dentro dos 7 dias posteriores data de aceptacion da devolucion. En caso contrario sera rexeitada e devolta. Unha vez recibida a mercancia e comprobado o seu perfecto estado, se procedera ao abono do importe se asi solicitado. Os gastos de transporte orixinados pola devolucion correran a cargo do cliente. O importe do transporte da entrega inicial sera descontado do importe da devolucion.

Reembolso dos importes pagos

O reembolso efectuse a traves do medio de pago que utilizo na compra, excepto no caso de pagar contra reembolso. Neste caso realizsese a devolucion via transferencia bancaria. No caso dos pagos totais ou parciais realizados mediante cheques-agasallo, estes non poden ser reembolsados nin en efectivo, nin por transferencias, nin mediante cartn. O reembolso das compras realizadas mediante cheque-agasallo realizse exclusivamente mediante un cheque-agasallo do mesmo importe ao pago con devandito medio de pago.

O vendedor subscritor de Dafeira non devolvera o importe ou realizar ningun reenvio de mercancia mentres non se verifique a recepcion e estado de embalaxe e accesorios do articulo obxecto da devolucion ou cambio nos nosos almacns. O prezo para devolver o que orixinalmente figuraba no pedido, excepto os gastos de transporte, que s seran devoltos en caso que o vendedor subscritor de Dafeira sexa responsable da causa de devolucion do produto. Unha vez verificado o correcto estado do produto devolto, Dafeira procedera ao reembolso do importe no prazo maximo de 30 dias.

Garantias

Os produtos teen as garantias legais aplicables segun a lei vixente.

Legislacion aplicable. Sumision a foros

As compravendas realizadas en www.dafeira.ga, somtense lexislacion espaola, sendo o vendedor de cada tenda, o responsable da venda.

As presentes Condicins Xerais de Contratacion atpanse actualizadas a data 1-6-2016.

Voltar arriba